วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

แผนการสอนซ่อมบำรุงเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ      แผนการสอนวิชานี้ผมจัดทำขึ้นเองนะครับ แต่เนื้อหายังไม่สมบูรณ์นะครับ อาจารย์ท่านใดจะใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนการสอนวิชานี้ก็ไม่ว่ากันนะครับส่วนแรกเป็นปกนะครับแผนการสอน
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ


รหัส  3104 - 2306     วิชา ซ่อมบำรุงเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
ตามหลักสูตร  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   พุทธศักราช   2546
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า      ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรมจัดทำโดย
นาย ฏังกพัฒน์   มครศวรรยธรรม


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี  ภาคเรียนที่  1/2554
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
         
การจัดทำแผนการสอนฐานสมรรถนะบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงวิชา ซ่อมบำรุงเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ  จัดทำขึ้นเพื่อวางแผนการสอนในรายวิชา ซ่อมบำรุงเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในงานซ่อมบำรุงเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศให้ได้มาตรฐาน ในด้านความรู้ในการปฏิบัติงาน  ทักษะในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ  อีกทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียน มีคุณธรรมจริยธรรม รู้จักการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีความรับผิดชอบในการทำงานและเป็นผู้มีระเบียบวินัยในการทำงาน  วางแผนการทำงานและการใช้ทรัพยากรวัสดุฝึกให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

                                                           

                                            ฏังกพัฒน์   มครศวรรยรรม 
                                            วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
   สาขาวิชา  :  ช่างไฟฟ้า ( ปวส.)
โครงการสอนต่อภาคเรียน
หน้าที่
2
ชื่อวิชา      :  ซ่อมบำรุงเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ  3104 - 2306
งาน           : 
แผ่นที่ :  1
ระดับการศึกษา   qปวส. 1  ช่างไฟฟ้า 
จำนวน 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์        จำนวน 18 สัปดาห์ต่อภาคเรียน       สอนในภาคเรียนที่ 1
สัปดาห์
รายการสอน (หัวข้อ/งาน)
ขอบข่ายเนื้อหาสำคัญ       
  (Teaching Point)
กิจกรรม
สื่อ
วัดผล
1
 หลักการตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็น
- พื้นฐานระบบทำความเย็น
- วงจรไฟฟ้าระบบทำคามเย็น
พื้นฐานการทำความเย็น , อุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ
บรรยาย
สาธิต
ปฏิบัติ
ชิ้นงานจริง
ผลการปฏิบัติ
งาน
2
หลักการตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็น
- อุปกรณ์ ในระบบ น้ำยา
- วงจรน้ำยาระบบเครื่องปรับอากาศ 
อุปกรญในระบบน้ำยาการทำงานของระบบวงจรน้ำยา

บรรยาย
สาธิต
ปฏิบัติ
ชิ้นงานจริงแผ่นใส
ผลการปฏิบัติ
งาน
3
วิเคราะห์ปัญหา วางแผน การแก้ปัญหาและตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ อย่างเป็นระบบ
-          การวิเคราะห์และแก้ปัญหาระบบไฟฟ้า
วิธีการวิเคราะห์และแก้ปัญหาระบบไฟฟ้าการตรวจสอบระบบวงจรไฟฟ้า
บรรยาย
สาธิต
ปฏิบัติ
ชิ้นงานจริง

ผลการปฏิบัติ
งาน
4.
วิเคราะห์ปัญหา วางแผน การแก้ปัญหาและตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ อย่างเป็นระบบ
การวิเคราะห์และแก้ปัญหาระบบวงจรน้ำยา

วิธีการวิเคราะห์และแก้ปัญหาระบบวงจรน้ำยา

บรรยาย
สาธิต
ปฏิบัติ
ชิ้นงานจริง
ผลการปฏิบัติ
งานสาขาวิชา  :  ช่างไฟฟ้า ( ปวส.)
โครงการสอนต่อภาคเรียน
หน้าที่
3
ชื่อวิชา      :  ซ่อมบำรุงเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ  3104 - 2306
งาน           : 
แผ่นที่ :  1
ระดับการศึกษา   qปวส. 1  ช่างไฟฟ้า 
จำนวน 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์        จำนวน 18 สัปดาห์ต่อภาคเรียน       สอนในภาคเรียนที่ 1
สัปดาห์
รายการสอน (หัวข้อ/งาน)
ขอบข่ายเนื้อหาสำคัญ       
  (Teaching Point)
กิจกรรม
สื่อ
วัดผล
5
วางแผนงานการซ่อมบำรุงระบบเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศอย่างเป็นระบบ
-          การวางแผนบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
การวางแผนล้างเครื่องปรับอากาศ, การจัดทำเอกสารบันทึกการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
บรรยาย
สาธิต
ปฏิบัติ
ชิ้นงานจริง
ผลการปฏิบัติ
งาน
6 - 16
ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในวิทยาลัย
การแก้ปัญหาขณะปฏิบัติงาน
-

ฝึกปฏิบัติ
ชิ้นงานจริง
ผลการปฏิบัติ
งาน
17
สรุปรายงานผลตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไข ปรับปรุง

สรุปผลการปฏิบัติงานตลอดภาคเรียน
จัดส่งแฟ้มการปฏิบัติงาน
บรรยาย


ผลการปฏิบัติ
งาน
18
ทดสอบปลายภาคสาขาวิชา  :  ช่างไฟฟ้า ( ปวส.)
คำอธิบาย
รายวิชา
หน้าที่
1
ชื่อวิชา      :  ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
                       3104 - 2306
งาน           :
แผ่นที่ :
ระดับการศึกษา   ปวส. 1  ช่างไฟฟ้า  
จำนวน  4  ชั่วโมงต่อสัปดาห์        จำนวน :  18  สัปดาห์ต่อภาคเรียน       สอนในภาคเรียนที่  1
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศและ
การจัดขั้นตอนกระบวนการซ่อมบำรุง
2. เพื่อให้มีความสามารถซ่อมบำรุงระบบเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศและรายงานผล
3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรอบคอบ ประณีต ปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ

คำอธิบายรายวิชา
  ศึกษาและปฏิบัติการซ่อมบำรุงระบบเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ  วิเคราะห์ปัญหาตาม
ตารางกำหนดจากคู่มือของเครื่อง ระยะเวลาการทำงาน กำหนดแผนงานซ่อมบำรุง การประมาณการ
ค่าใช้จ่าย สรุปรายงานและบันทึกประวัติข้อมูลการตรวจซ่อมอย่างมีระบบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เข้าใจหลักการวิธีปฏิบัติการซ่อมบำรุงระบบเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
2. วางแผนงานการซ่อมบำรุงระบบเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศอย่างเป็นระบบ
3. วิเคราะห์ปัญหา วางแผน การแก้ปัญหาและตรวจซ่อมบุรงรักษาเครื่องทำความเย็น
และปรับอากาศ อย่างเป็นระบบ
4. สรุปรายงานผลตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไข ปรับปรุง
สมรรถนะรายวิชา
         1.  สามารถปฏิบัติงานซ่อมบำรุงระบบเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศตามมาตรฐานสากลได้
          2.  สามารถซ่อมบำรุงระบบเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศได้
          3.  สามารถประเมินผลงานตนเองและผู้อื่น
          4.  สามารถประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงกับงานซ่อมบำรุงระบบเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

1 ความคิดเห็น:

  1. ขออนุญาติเรียนรู้จากแผนการสอนด้วยคับ

    ตอบลบ